1. - Glitched Monika

2. - Monika

3. - Natsuki

4. - Sayori GIF

5. - Sayori

6. - Yuri